Sư Bà Đứng Vãng Sanh [Video]

Vào ngày 16 – 05 – 2009 (22 – 04 Kỷ Sửu) Sư Bà Như Phụng viện chủ chùa Long Vân đã an tường đứng và xả báo thân vãng sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà trong tiếng niệm Phật của đại chúng. Khi còn tại thế Sư Bà luôn là một … đọc tiếp ➝ Sư Bà Đứng Vãng Sanh [Video]