Niệm Phật Nhưng Không Tin Chính Mình Sẽ Vãng Sanh Về Biên Địa

Chánh kinh: Lại có chúng sanh tích tập thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, oai đức quảng đại bất tư nghị trí; đối với thiện căn của chính mình chẳng sanh nổi lòng tin nên đối với việc vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, ý chí do dự, chẳng thể chuyên chú, … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Nhưng Không Tin Chính Mình Sẽ Vãng Sanh Về Biên Địa