Phim Câu Chuyện Số Mệnh: Liễu Phàm Tứ Huấn

Hoàng Khôn Nghi người huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, đỗ tiến sĩ vào hiệu Vạn Lịch thứ 14, đời nhà Minh. Nguyên lai số không có con, khoa bảng đề danh không được cao, và chỉ sống tới năm 53 tuổi; vì biết định mệnh đã an bài như thế nên cứ điềm nhiên … đọc tiếp ➝ Phim Câu Chuyện Số Mệnh: Liễu Phàm Tứ Huấn