Tu Hành Nhiều Kiếp Nay Mới Tin Nổi Pháp Tịnh Độ

Chánh kinh: Nếu có chúng sanh được nghe danh hiệu Phật, từ tâm thanh tịnh, hớn hở, hoan hỷ, lông tóc dựng cả lên, hoặc chảy nước mắt, [thì những người ấy] đều là do đời trước đã từng hành Phật đạo, chẳng phải là phàm nhân. Nếu nghe danh hiệu Phật mà trong lòng … đọc tiếp ➝ Tu Hành Nhiều Kiếp Nay Mới Tin Nổi Pháp Tịnh Độ