Sám Hối Hồi Hướng Cùng Niệm Phật Không Ai Là Chẳng Thành

Phật pháp vô biên, đối với mỗi căn khí đều có phương tiện. Tổ sư Ngẫu Ích đã dạy cho kẻ ngu pháp “sám hối hồi hướng”. Với hết thảy những sự nơi thân, khẩu, ý, hễ lành thì hồi hướng Tây Phương, hễ ác thì sám hối ngay lập tức. Ngay cả việc lành … đọc tiếp ➝ Sám Hối Hồi Hướng Cùng Niệm Phật Không Ai Là Chẳng Thành