6 Điểm Nóng Báo Hiệu Người Chết Tái Sanh Về Đâu

Theo Kinh A Hàm thì Phật dạy rằng phàm một người khi đã chết thì thân thể trở nên lạnh giá vì hỏa đại đã tắt mất. Tuy nhiên, sau khi tắt thở rồi, nhưng trong thân thể cũng vẫn còn một chỗ nóng tối hậu trước khi hoàn toàn trở nên lạnh giá. Nơi … đọc tiếp ➝ 6 Điểm Nóng Báo Hiệu Người Chết Tái Sanh Về Đâu