Ngoài Niệm Phật Nên Làm Thêm Điều Thiện Và Hồi Hướng

Trên lý thì hành giả chỉ niệm hiệu Phật là đã đủ vãng sanh, nhưng trong thân tâm hành giả khi tu pháp môn Tịnh độ, ngoài sức niệm Phật ra, còn cần phải rộng tu các công đức, hồi hướng quả vãng sanh, là vì: 1) Cần cúng dường đức Phật A Di Đà … đọc tiếp ➝ Ngoài Niệm Phật Nên Làm Thêm Điều Thiện Và Hồi Hướng