Niệm Phật Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ [Video]

Tôi nhận thức được, thực chất căn bản của lục đạo luân hồi đó là giữa chúng sanh với nhau, oan oan tương báo, trả nợ lẫn nhau, vô tận vô biên, không bao giờ chấm dứt, trong thời gian đó nếu không chấp nhận thọ báo, sẽ tạo thêm nghiệp mới, khiến cho việc … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ [Video]