Tây Phương Cực Lạc Không Có Thật Vì Duy Tâm Tịnh Độ?

Trong đời có những kẻ chuyên tu tham thiền, luôn nói rằng chỉ riêng tâm này là Tịnh độ, ngoài ra không còn Tịnh độ nào khác, tự tánh vốn là Di-đà, ngoài ra chẳng có Di-đà nào khác. Nói như vậy đều là sai lầm. Vì sao vậy? Lời ấy rất cao siêu, chỉ … đọc tiếp ➝ Tây Phương Cực Lạc Không Có Thật Vì Duy Tâm Tịnh Độ?