Cái Gốc Học Phật Và Cách Đọc Tụng Kinh Đại Thừa

Đại thừa Kinh giáo ngày ngày phải đọc tụng, cách đọc thế nào? Bạn chỉ đọc một môn chủ yếu mà bạn đang tu, không nên đọc quá nhiều, đọc được quá rộng, tâm của bạn sẽ bị loạn. Mục đích của đọc Kinh là gì? Mục đích là ở tu Định, khai mở Trí … đọc tiếp ➝ Cái Gốc Học Phật Và Cách Đọc Tụng Kinh Đại Thừa