Thư Phúc Đáp Khắp Nơi Của Tổ Ấn Quang [Audio]

Một bức thư phúc đáp khắp nơi – Lời văn tuy quê thật, nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng! – Ấn Quang pháp sư. – 1 – Pháp môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn, gồm … đọc tiếp ➝ Thư Phúc Đáp Khắp Nơi Của Tổ Ấn Quang [Audio]