Có Nên Giết Gia Cầm Để Cúng Người Thân Qua Đời?

Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi khuyên dắt chúng sanh cõi Diêm Phù Đề ngay ngày lâm chung phải thận trọng, nhất định không được sát sanh, không được tạo ác duyên. Như vậy khi con người qua đời rồi, để lo tang sự cho họ phải mời thân bằng quyến thuộc, bạn … đọc tiếp ➝ Có Nên Giết Gia Cầm Để Cúng Người Thân Qua Đời?