Một Niệm Xấu Trong Tâm Khởi Lên Quỷ Thần Đều Biết

Một Phật tử Trung Hoa, ông Trần Hải Lượng, có người bạn tên Hoàng Ðồng Sanh. Ðôi mắt cư sĩ họ Hoàng rất lạ, có thể thấy được ma quỉ và điện quang của mỗi người. Theo lời ông, những vị tu hành chân chánh, tâm trong sạch, thì xung quanh mình có vòng ánh … đọc tiếp ➝ Một Niệm Xấu Trong Tâm Khởi Lên Quỷ Thần Đều Biết