Không Chịu Buông Xả Không Thể Vãng Sanh

Thường thường khi hộ niệm có cái phần ”Khai-Thị, Dẫn-Giải“. Điểm chính yếu của khai-thị, dẫn-giải chính là nhắc nhở người bệnh buông cho hết tất cả những gì thế trần xuống, gọi là “Buông xả“. Phải buông cho hết đừng có để bị vướng: Cái tâm mình mà còn thấy khó chịu cái gì, … đọc tiếp ➝ Không Chịu Buông Xả Không Thể Vãng Sanh