Biết Buông Xả Mới Có Thể Vãng Sanh

Có lần Đức Thế-Tôn gặp một đàn kiến, chỉ đàn kiến và nói với ngài A-Nan: “Con biết đàn kiến này trải qua bảy đời Phật rồi mà chúng vẫn còn làm con kiến”. Quý vị tưởng tượng đi, chúng ta ở đây là thân người, một cái cơ may vô cùng trong cái thời … đọc tiếp ➝ Biết Buông Xả Mới Có Thể Vãng Sanh