Vãng Sanh Về Cực Lạc Sẽ Đắc Sáu Thứ Thần Thông

Chúng ta tu thành công về được cõi Cực Lạc thì cùng với chư Phật, Bồ tát, La hán thật ngày ngày ở chung một chỗ. Sự vui sướng đó, ngoài thế giới Cực Lạc ra, đâu còn nơi nào có được như vậy. Các vị làm sao chẳng muốn tu để được về cõi … đọc tiếp ➝ Vãng Sanh Về Cực Lạc Sẽ Đắc Sáu Thứ Thần Thông