Ngọc Hoàng Thượng Đế Vẫn Chưa Thoát Khỏi Sanh Tử

Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Học Phật có nghĩa là học làm người giác ngộ, tức là “phá mê khai ngộ”. Tâm giác ngộ là tâm Bồ Tát, ngược lại, cái tâm mê hoặc điên đảo là cái tâm sinh tử luân hồi. Dùng cái tâm sinh tử luân hồi mà tu tất … đọc tiếp ➝ Ngọc Hoàng Thượng Đế Vẫn Chưa Thoát Khỏi Sanh Tử