Cảm Ơn Người Mắng Ta Vì Họ Giúp Ta Tiêu Nghiệp [Audio]

Phật dạy chúng ta “Khẩu hòa vô tranh”. Phật biết được những hiểu lầm, kết oán của tất cả chúng sanh. Tám, chín phần mười đều do lời nói tạo thành, nên gọi là “Nói nhiều ắt sai”. Lời không nên nói quá nhiều, nói nhiều sẽ có sai lầm, dễ dàng dẫn đến nghi … đọc tiếp ➝ Cảm Ơn Người Mắng Ta Vì Họ Giúp Ta Tiêu Nghiệp [Audio]