Người Niệm Phật Có Bắt Buộc Phải Trường Chay Không?

Hòa Thượng Tịnh-Không đã có trả lời chuyện này, Ngài nói trong ba bộ kinh, gọi là Tịnh-Độ tam kinh, Phật nói: “Tín-Nguyện-Hạnh” vãng sanh, chứ Phật không nói ăn chay trường để vãng sanh. Cho nên quý vị mà còn thèm thịt thì không sao hết, yên chí đi! Ngài dặn là tuyệt đối … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Có Bắt Buộc Phải Trường Chay Không?