Vì Sao Niệm Phật 10 Niệm Có Thể Diệt Tội Nhiều Kiếp?

Hỏi: Tạo tội chướng đã nhiều vì sao niệm Phật 10 niệm có thể diệt tội nhiều kiếp được? Đáp: 10 câu hiệu Phật nhất định trừ diệt được các tội trong nhiều kiếp. Vì sao được biết? Xin đem vài thí dụ để giải thích. Có người chứa củi một ngàn ngày, chỉ cần … đọc tiếp ➝ Vì Sao Niệm Phật 10 Niệm Có Thể Diệt Tội Nhiều Kiếp?