Mức Công Phu Niệm Phật Từ Yếu Đến Giỏi

Trong ngày hôm nay có một số vị ở bên Âu Châu, bên Đức gọi qua, người ta nói những lời rất là tha thiết, mà rất là dễ thương, cảm động! Những đạo tràng ở bên Đức, Thụy-Sỹ, Tiệp-Khắc… người ta cũng phát tâm công phu theo như Niệm Phật Đường của chúng ta. … đọc tiếp ➝ Mức Công Phu Niệm Phật Từ Yếu Đến Giỏi