Nếu Tâm Còn Ghét Người Sẽ Không Vãng Sanh

Hòa thượng Tịnh Không nói, niệm Phật mà còn ghét một người nào thì mình không được vãng sanh. Nghe lời pháp của Ngài ta phải ứng dụng liền, ta phải thực hiện ngay cái phương pháp này liền. Một tháng trước ta sơ ý chuyện này? Chấp nhận! Tại vì lúc đó ta còn … đọc tiếp ➝ Nếu Tâm Còn Ghét Người Sẽ Không Vãng Sanh