Chứng Thần Thông Vẫn Chưa Thoát Luân Hồi

Trong niên hiệu Đại Lịch (766-779) đời Đường Đại Tông, có một ẩn sĩ tên là Lý Nguyên, biến nhà thành chùa Huệ Lâm, thỉnh thiền sư Viên Trạch làm Trụ Trì. Về sau, Lý Nguyên muốn đi Tứ Xuyên triều bái núi Nga My; do vậy, bèn ước hẹn Viên Trạch cùng đi. Viên … đọc tiếp ➝ Chứng Thần Thông Vẫn Chưa Thoát Luân Hồi