Người Tu Là Tập Làm Người… Ngu

Ngài Ấn Quang Đại Sư khai thị, Ngài nói, “Khi tu hành, chúng ta phải thấy rằng ta là hàng phàm phu hạ căn tội chướng sâu nặng, còn tất cả mọi người đều là Bồ Tát“. Nghe đến những lời khai thị của các Ngài… Khi tu thì phải cho ta là hàng phàm … đọc tiếp ➝ Người Tu Là Tập Làm Người… Ngu