Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe [Audio Book]

Người tu Tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật, thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn và người đếm tiền của người khác, không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc! (nói nhiều không bằng … đọc tiếp ➝ Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe [Audio Book]