Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

Duyên Do Phát Thanh Về Phật Học Giảng Thuyết: Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể. Là đệ tử của Phật, hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đương nhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp … đọc tiếp ➝ Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo