Vì Sao Tam Ác Đạo Vào Dễ Khó Ra?

Phật nhắc nhở chúng ta “ác đạo đáng sợ”. Đó là ba đường ác mà kinh đã nói, đường ác dễ bước vào, khó bước ra. Ba đường ác do nguyên nhân nào mà hình thành? Phật nói với chúng ta, đường ngạ quỷ do lòng tham, tâm tham nặng đọa vào đường ngạ quỷ; … đọc tiếp ➝ Vì Sao Tam Ác Đạo Vào Dễ Khó Ra?