Người Niệm Phật Chớ Nên Tụng Nhiều Kinh Đọc Nhiều Chú

Có nhiều vị đồng tu trong nhà chất cả một kho băng giảng kinh thuyết pháp và kinh sách, thế mà họ vẫn cứ thường xuyên săn tìm pháp mới. Tôi không biết là làm sao họ có đủ thời giờ để nghe cho hết đây? Trong khi đó, chính tôi, nhiều khi chỉ một … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Chớ Nên Tụng Nhiều Kinh Đọc Nhiều Chú