Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

1. Thân trung ấm Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được … đọc tiếp ➝ Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo