Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Khai Thị Về Việc Tụng Kinh Và Niệm Phật

Ngoài việc trở thành một dịch giả vĩ đại của kinh điển Đại thừa, đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đến nay đã có trên 70 năm tụng kinh. Lời khai thị của Hòa thượng dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm … đọc tiếp ➝ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Khai Thị Về Việc Tụng Kinh Và Niệm Phật