Người Niệm Phật Chết Bất Đắc Kỳ Tử Có Được Vãng Sanh?

Hỏi: Kính bạch Thầy, nếu người sắp chết, được có nhiều người tụng kinh, niệm Phật, thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sanh về cảnh giới lành. Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin Thầy hoan hỷ giải … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Chết Bất Đắc Kỳ Tử Có Được Vãng Sanh?