Không Phát Bồ Đề Tâm Không Thể Vãng Sanh Cực Lạc

Đại cương lãnh của pháp môn niệm Phật là “Phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật”. Phát Bồ-đề tâm là việc quan trọng chính yếu nhất cần phải làm đầu tiên, kế mới đến việc niệm Phật. Kinh Hoa nghiêm dạy: “Vong thất Bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh … đọc tiếp ➝ Không Phát Bồ Đề Tâm Không Thể Vãng Sanh Cực Lạc