Muốn Có Định Huệ Thì Niệm Phật & Nghe Pháp Phải Song Song

Chúng Ta Không Nên Xa Rời Kinh Pháp Nếu như chúng ta xa rời kinh giáo, thì chúng ta sẽ nghĩ ngợi lung tung. Ngày nay, danh vọng lợi dưỡng trong xã hội, sự cám dỗ của tài, sắc, danh, thực, thùy quá mạnh mẽ, nếu chúng ta xa rời lời giáo huấn của Phật … đọc tiếp ➝ Muốn Có Định Huệ Thì Niệm Phật & Nghe Pháp Phải Song Song