Chưa Minh Tâm Kiến Tánh Đi Giáo Hóa Chúng Sanh Cũng Như Người Mù Dắt Người Mù Vào Hầm Lửa

Trong Phật pháp, Bồ-tát tốt nghiệp rồi là minh tâm kiến tánh. Chưa minh tâm kiến tánh thì họ chưa tốt nghiệp, thế thì chỉ có đi theo thầy thì bạn mới không đi sai đường. Nếu như không đi theo thầy, cũng muốn học Bồ-tát đi giáo hóa chúng sanh, đó là con đường … đọc tiếp ➝ Chưa Minh Tâm Kiến Tánh Đi Giáo Hóa Chúng Sanh Cũng Như Người Mù Dắt Người Mù Vào Hầm Lửa