Khi Xem Kinh Không Nên Dùng Lý Lẽ Để Hiểu

Nếu muốn tùy phận được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết thanh tịnh tam nghiệp. Hoặc trước hết phải đoan tọa chốc lát, lắng định thân tâm, rồi mới lễ Phật, đọc ra tiếng; hoặc chỉ im lặng xem. Hoặc lễ Phật xong, đoan tọa chốc lát, sau đó mới mở kinh … đọc tiếp ➝ Khi Xem Kinh Không Nên Dùng Lý Lẽ Để Hiểu