Bí Quyết Để Được Phú Quý Và Trường Thọ

Phật pháp nói “Quả báo thông tam thế” (nghĩa là quả báo thông ba đời). Thứ nhất là hiện báo, đây là tạo thiện ác rất nặng, đời này thay đổi vận mạng, liền được báo ứng. Thứ hai là sinh báo, chỉ đời sau thọ báo ứng, quả báo không ở đời này. Thứ … đọc tiếp ➝ Bí Quyết Để Được Phú Quý Và Trường Thọ