Niệm Phật Thành Khối Thì Có Thể Tự Tại Vãng Sanh

“Nhất tâm bất loạn”, xem thấy câu này trên Kinh Di Đà họ e ngại, việc này tôi làm không được, không chịu niệm Phật, tôi gặp qua loại người này. Nguyên bổn tiếng Phạn cũng không có nhất tâm bất loạn, hay nói cách khác nhất tâm bất loạn là đại sư Cưu Ma … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Thành Khối Thì Có Thể Tự Tại Vãng Sanh