Sự Thù Thắng Của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc

Thế giới Cực Lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi. Không những là thế giới của Chân- Thiện- Mỹ- Huệ thành tựu viên mãn, tất cả những người vãng sanh về nơi đó, không một ai là không tu hạnh thanh tịnh. Tư tưởng, kiến giải, ngôn từ, tạo tác, không ai là … đọc tiếp ➝ Sự Thù Thắng Của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc