Tập Hợp Tất Cả Sức Mạnh Của Kinh Chú, Sám Hối Đều Không Bằng Một Câu Phật Hiệu

Chư Phật Như Lai, Tổ sư đại đức dạy chúng ta một câu “A Di Đà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu … đọc tiếp ➝ Tập Hợp Tất Cả Sức Mạnh Của Kinh Chú, Sám Hối Đều Không Bằng Một Câu Phật Hiệu