Thế Nào Gọi Là Có Công Phu Trong Pháp Môn Tịnh Độ?

Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu… Trong lúc niệm Phật, quyết không có vọng tưởng, thì là công phu. Công phu cạn thì “thành phiến”; công phu sâu thì đó là “Sự nhất tâm bất loạn”; càng sâu hơn thì là “Lý … đọc tiếp ➝ Thế Nào Gọi Là Có Công Phu Trong Pháp Môn Tịnh Độ?