Tụng Kinh Trì Chú Không Linh Do Tâm Bị Xen Tạp [Video]

Trong bút ký tiểu thuyết có ghi đoạn truyện như sau: Triều đại nhà Minh có viên đại tướng tên là Thích Kế Quang. Ông là một tín đồ Phật giáo kiền thành. Có lần ông nằm mộng thấy một binh sĩ chết trận đến xin siêu độ, cầu ông tụng Kinh Kim Cang hồi … đọc tiếp ➝ Tụng Kinh Trì Chú Không Linh Do Tâm Bị Xen Tạp [Video]