Thế Nào Gọi Là Niệm Phật Công Phu Thành Phiến?

Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu. Trong lúc niệm Phật, quyết không vọng tưởng thì là công phu. Công phu cạn thì thành phiến, công phu sâu thì đó là “Sự Nhất Tâm Bất Loạn” càng sâu hơn thì là “Lý Nhất … đọc tiếp ➝ Thế Nào Gọi Là Niệm Phật Công Phu Thành Phiến?