Niệm Phật Không Phát Tâm Rộng Lớn Rất Khó Vãng Sanh

Niệm Phật cũng có ma sự, do bởi ba nguyên nhân: (1) không rõ giáo lý, (2) không gặp thầy bạn tốt, (3) không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đại để, muốn sanh về Tây Phương, không phải dùng chút … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Không Phát Tâm Rộng Lớn Rất Khó Vãng Sanh