Vì Sao Niệm Phật Nhưng Không Điều Phục Được Phiền Não?

Có một số đồng tu nói là họ rất muốn học nhưng phiền não của họ không đoạn được, tham-sân-si-mạn, phải quấy nhân ngã không thể hàng phục, rất muốn hàng phục nhưng không phục được. Thực tế mà nói, câu Phật hiệu này chân thật thì được rồi, nếu Phật hiệu không thể hàng … đọc tiếp ➝ Vì Sao Niệm Phật Nhưng Không Điều Phục Được Phiền Não?