Người Học Phật Có Nhất Định Phải Ăn Chay Không?

Người học Phật không nhất định là phải ăn chay. Người ăn chay trong đời sống sẽ có nhiều lợi ích. Lúc bắt đầu học Phật, không ai bắt buộc tôi ăn chay, song sáu tháng sau tôi mới bắt đầu ăn. Vì tôi đọc được lời khai thị về lợi ích của việc ăn … đọc tiếp ➝ Người Học Phật Có Nhất Định Phải Ăn Chay Không?