Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại

Sư Hải Khánh họ Lý, tên húy là Phú Quý, tổ cư ở đất Dự (Hà Nam) phía Đông Nam Bí Dương huyện. Ngài sinh vào cuối triều Thanh, năm thứ nhất niên hiệu Tuyên Thống (năm 1909 – triều vua Phổ Nghi). Do xuất thân hàn vi nên chưa từng được học văn đọc … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại