Người Tu Đạo Không Nên Hưởng Thụ Phước Báo

Trong kinh Kim Cương đức Phật dạy các Bồ tát rằng: “Không nên thọ nhận phước đức”. Câu nói này đối với hàng quyền thừa Bồ tát thì đơn giản, nhưng đối với hàng phàm phu chúng ta thì thật vô cùng quan trọng. Từ trước đến nay, chúng ta đã từng chứng kiến rất … đọc tiếp ➝ Người Tu Đạo Không Nên Hưởng Thụ Phước Báo