Làm Tất Cả Việc Thiện Dù Nhỏ Đến Đâu Đều Hồi Hướng Tây Phương Ắt Được Vãng Sanh

Trai Tăng, cúng Phật, dâng hương, hiến hoa, treo phan, xây tháp, niệm Phật, lễ sám, mọi việc phụng sự Tam Bảo, đem công đức này hồi hướng nguyện sinh Tây Phương đều được. Hoặc làm mọi phương tiện việc lành lợi ích trong thế gian, hoặc hiếu dưỡng cha mẹ, thương mến anh em, … đọc tiếp ➝ Làm Tất Cả Việc Thiện Dù Nhỏ Đến Đâu Đều Hồi Hướng Tây Phương Ắt Được Vãng Sanh