Con Cái Và Cha Mẹ Kiếp Này Có Duyên Nợ Gì Với Nhau?

Xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, bên nhà Phật cho rằng con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại: Một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán. Nếu … đọc tiếp ➝ Con Cái Và Cha Mẹ Kiếp Này Có Duyên Nợ Gì Với Nhau?