Người Tu Tịnh Độ Tâm Chẳng Chuyên Nhất Thì Khó Thấy Phật Vãng Sanh

Nói chung, người tu Tịnh Ðộ kỵ nhất là xen tạp. Thế nào là xen tạp? Tức là vừa tụng kinh, vừa trì chú, vừa kết hội, lại ưa nói đôi chút về sự khẩn yếu của Thiền, lại ưa bàn những chuyện cát hung, họa phước, thấy thần, gặp quỉ. Ðấy chính là xen … đọc tiếp ➝ Người Tu Tịnh Độ Tâm Chẳng Chuyên Nhất Thì Khó Thấy Phật Vãng Sanh